Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ”

"Hãy để cho nhng đứa tr vui thú theo cách riêng ca chúng, để chúng có th t khám phá thế gii theo cách tt nht".

Sáng ngày 18/03/2024, Trường TH, THCS, THPT Đinh Tiên Hoàng đã t chc ngày hi “Thiếu nhi vui kho” dành cho các em hc sinh khi tiu hc vi nhiu hot động sôi ni, b ích, ý nghĩa nhm mc đích:

Tuyên truyn, giáo dc cho thiếu nhi truyn thng v vang 93 năm ca Đoàn TNCS H Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)

Hưởng ng 07 tun thi đua cao đim ca thiếu nhi Vit Nam, k nim 70 năm Chiến thng lch sĐin Biên Ph (7/5/1954 - 7/5/2024) - mt trong nhng trang s vinh quang ca dân tc Vit Nam

Đồng din sân trường: T hào thiếu nhi Vit Nam- Kun hc tt

Tham gia các trò chơi dân gian: nhy bao b, chuyn bóng, hiu ý đồng đội...

1

2

3

4

5

6

811

10

12

13