LUẬT MỚI BAN HÀNH NĂM 2023, 5 Luật có hiệu lực từ 01/7/2023

 

                           LUẬT MỚI BAN HÀNH NĂM 2023

Tính đến tháng 10 năm 2023, Quốc hội đã ban hành các văn bản Luật sau đây:

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

Luật số: 15/2023/QH15; ban hành ngày 09/01/2023; có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

2. Luật Giá 2023

Luật số: 16/2023/QH15; ban hành ngày 19/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

3. Luật Hợp tác xã 2023

Luật số: 17/2023/QH15; ban hành ngày 20/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

4. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

Luật số: 19/2023/QH15; ban hành ngày 20/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

5. Luật Phòng thủ Dân sự 2023

Luật số: 18/2023/QH15; ban hành ngày 20/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công an nhân dân 2023

Luật số: 21/2023/QH15; ban hành ngày 22/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

7. Luật Giao dịch điện tử 2023

Luật số: 20/2023/QH15; ban hành ngày 22/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

8. Luật Đấu thầu 2023

Luật số: 22/2023/QH15; ban hành ngày 23/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2023

Luật số: 23/2023/QH15; ban hành ngày 24/6/2023; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

5 Luật có hiệu lực từ 01-7-2023 Page1

5 Luật có hiệu lực từ 01-7-2023 Page2

5 Luật có hiệu lực từ 01-7-2023 Page3

5 Luật có hiệu lực từ 01-7-2023 Page4

5 Luật có hiệu lực từ 01-7-2023 Page5