Ban giám hiệu

Cthoa ht

Cô: Đỗ Thị Kim Thoa - Hiệu trưởng

Nguyn Quang Thi

Thầy: Nguyễn Quang Thái - Phó Hiệu trưởng

m Th Thy

Cô Đàm Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng