Cty CP ĐINH THUẬN

TƯ VẤN TUYỂN SINH "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai"

Sáng 20/03/2024, chương trình tư vn tuyn sinh "Đúng ngành ngh - Sáng tương lai" ln th 16 năm 2024 đã din ra ti sân trường.

Tham gia chương trình là các Thy Cô din gi, Chuyên gia tâm lý, Đội ngũ tư vn tuyn sinh,... đến t các Trường Đại hc, Cao đẳng, các Trung tâm phát trin Giáo dc - Đào to và các hc sinh khi 12 cùng được tư vn vđịnh hướng ngh nghip cho tương lai, chn hướng đi phù hp vi năng lc, s thích, điu kin bn thân sau khi tt nghip THPT; Thông tin tình hình thc tế các nhu cu vic làm,...

1-compressed

13-compressed

2-compressed

3-compressed

4-compressed

5-compressed

6-compressed

8-compressed9-compressed

10-compressed

11-compressed

12-compressed

14-compressed