Cty CP ĐINH THUẬN

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy

Thực hiện Văn bản số 3796/UBND-THNC ngày 21/4/2023 của UBND

tỉnh về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy theo Kế

hoạch số 113/KH-BCA-C04 ngày 09/3/2023 và Quyết định số 1172/QĐ-BCA

ngày 09/3/2023 của Bộ Công an về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy”.

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page1 Image1

 

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page2 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page3 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page4 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page5 Image1

 

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page6 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page7 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page8 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page9 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page10 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page11 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page12 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page13 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page14 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page15 Image1

cv 3796 UB trien khai cuoc thi tim hieu luật PC Ma tuy Page16 Image1